ดาว์นโหลด:


คู่มือ

      - คู่มือการใช้บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
      - คู่มือการใช้ KUSCC (Mobile Application)

หนังสือรายงานกิจการ

      - รายงานกิจการ ปี 2549
      - รายงานกิจการ ปี 2550
      - รายงานกิจการ ปี 2551
      - รายงานกิจการ ปี 2552
      - รายงานกิจการ ปี 2553
      - รายงานกิจการ ปี 2554
      - รายงานกิจการ ปี 2555
      - รายงานกิจการ ปี 2556
      - รายงานกิจการ ปี 2557
      - รายงานกิจการ ปี 2558
      - รายงานกิจการ ปี 2559
      - รายงานกิจการ ปี 2560
      - รายงานกิจการ ปี 2561
      - รายงานกิจการ ปี 2561(ebook)
      - รายงานกิจการ ปี 2562
      - รายงานกิจการ ปี 2563
      - รายงานกิจการ ปี 2564
      - รายงานกิจการ ปี 2565
      - รายงานกิจการ ปี 2566

หนังสือ.

      - การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์...สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เล่ม 1 | เล่ม 2
      - หนังสือเกษียณอายุ 2563 ดาวน์โหลด


ข่าว สอ.มก.

      - ข่าวประจำเดือน:


แบบฟอร์มทะเบียนหุ้นและเงินกู้

      - คำร้องขอเบิกค่างวดงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย
      - หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ /ประกอบอาชีพ
      - หนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
      - หนังสือค้ำประกันหลักทรัพย์
      - หนังสือจำนำเงินฝากเป็นหลักประกัน
      - หนังสือยินยอมเรื่องการจัดการทรัพย์สิน
      - หนังสือยินยอมให้สหกรณ์โอนเงิน
      - แบบขอพักชำระหนี้เงินต้น (7 งวด)
      - แบบคำขอกู้พิเศษ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานงบประมาณ)
      - แบบคำขอกู้พิเศษ (พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างหน่วยงานพิเศษ)
      - แบบคำขอกู้สามัญ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ.มหาวิทยาลัย บำเหน็จ-บำนาญ)
      - แบบคำขอกู้สามัญ(พ.เงินรายได้ พ.ราชการ ลูกจ้างหน่วยงานพิเศษ)
      - แบบคำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
      - แบบคำขอและสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
      - แบบคำร้องขอราคาประเมิน
      - แบบคำร้องขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
      - แบบคำร้องขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
      - แบบคำร้องขอโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน
      - แบบคำร้องเปลี่ยนแปลงหุ้นสะสมรายเดือน
      - แบบคำร้องเพิ่มหุ้นโดยยินยอมให้หักจากเงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ
      - แบบคำเตือนผู้ค้ำประกัน(แก้ไข26-07-62)
      - แบบซื้อหุ้นพิเศษ
      - แบบประกันชีวิตกลุ่ม (เมืองไทยประกันชีวิต)
      - แบบประกันอัคคีภัยบ้าน
      - แบบยกเลิกประกันอัคคีภัย
      - แบบหนังสือค้ำประกันเงินกู้พิเศษ(กรณีเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน)
      - แบบหนังสือยินยอมคู่สมรส
      - แบบหนังสือยินยอมให้เงินบำเหน็จบำนาญ
      - แบบหนังสือยืนยันค้ำประกันหนี้สามัญ
      - แบบหนังสือสมัครสมาชิกสมทบ
      - แบบหนังสือเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้พิเศษ/สามัญ
      - แบบแสดงเจตนายินยอมให้หักเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน ชำระหนี้
      - ใบขอนัดตรวจสอบหลักประกันเงินกู้และคำขอกู้พิเศษ

แบบฟอร์มเงินฝาก

      - หนังสือยินยอมให้สหกรณ์โอนเงิน (ชำระหนี้ หุ้น หรือ เงินโครงการบริจาคฯ)
      - หนังสือยินยอมให้โอนเงิน สําหรับเงินฝากประจํา 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
      - หนังสือแจ้งยกเลิกการให้โอนเงิน/ขอปิดบัญชีก่อนครบกําหนด สําหรับเงินฝากประจํา 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
      - แบบคำขอเป็นผู้ถือบัตรบริการเงินด่วนและบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
      - แบบคำร้องขอให้ออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากใหม่
      - แบบฟอร์มแสดงความจำนงโอนเงินฝาก
      - แบบหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก

แบบฟอร์มสวัสดิการ

      - แบบขอรับสวัสดิการ
      - แบบขอรับสวัสดิการกรณีประสบภัย
      - แบบขอรับสวัสดิการประเภทคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มเงินกู้สหกรณ์อื่น

      - รายละเอียดประกอบการขอกู้เงิน แนบ 1
      - รายละเอียดประกอบการขอกู้เงิน แนบ 2
      - รายละเอียดประกอบการขอกู้เงิน แนบ 3
      - หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้
      - เอกสารประกอบการขอกู้เงิน

แบบฟอร์มอื่นๆ

      - หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (มติ 9/2565 วันที่ 27 พ.ค. 65)
      - แบบกองทุนสำรองเลี้ยง (กรณีพนักงาน)
      - แบบขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ ประกันชีวิตกลุ่ม
      - แบบคำขอลดทุน / ยกเลิก ประกันชีวิตกลุ่ม
      - แบบคำขอเปลี่ยนหน่วยลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการ
      - แบบคำร้องทั่วไป
      - แบบจองบ้านพักโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง
      - แบบซื้อหุ้นพิเศษ
      - แบบสมัครสมาชิก (2565)
      - แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทประเมินทรัพย์สิน
      - แบบหนังสือมอบฉันทะ
      - แบบหนังสือสมัครสมาชิกสมทบ
      - แบบเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ (การร่วมทำบุญเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม)
      - ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก
      - ใบสำคัญจ่ายเงิน
      - ใบเคลมประกันอัคคีภัย

เอกสารประกอบงานประเมินหลักทรัพย์

      - แบบสอบถามความพึงพอใจบริษัทฯ
      - ใบสำคัญจ่ายเงิน

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินใช้สิทธิเรียกร้องจากหุ้นหรือเงินฝาก [สามัญ] [พิเศษ]

      - หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญหุ้นค้ำ
      - หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษหุ้นค้ำ
      - หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญหุ้นค้ำ(COVID-19)
      - หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษหุ้นค้ำ(COVID-19)

อื่นๆ

      - เอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ (29/09/50)