คำนวณเงินเหลือรับ


ข้อมูลผู้กู้
   ชื่อ-นามสกุล
    เลขสมาชิก    
   เงินเดือน    
ข้อมูลการหัก
    ค่าหุ้นรายเดือน    
    ภาษี/ประกันสังคม    
    สวัสดิการ    
    คงเหลือ    
ข้อมูลการขอกู้
    ประเภท
    วงเงินกู้    
   จำนวนงวด    
    อ้ตราดอกเบี้ย
(อ้ตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า!)
    ชำระต่อเดือน
....
   
คง....
   
เงินเดือนคงเหลือ    

   

หมายเหตุ

    เหลือรับ 15% =
....

   

หมายเหตุ

    เหลือรับ 10% =
....