เกี่ยวกับเกษตรศาสตร์

__ ที่ตั้ง
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 มุมถนนงามวงศ์งาน บรรจบกับถนนพหลโยธิน

__ วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

__ ภารกิจ
สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

__ ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอด เจตนารมย์ที่ดีของสังคม เพื่อ ความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

__ สถานที่
____- ../image/ku.wmv">วิดิโอเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
____- 3man_ku.html">สามเสือเกษตร (อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์)

__ ประวัติมหาวิทยาลัย
____- history1x.html">ความเป็นมา
____- timelinex.html">Timeline
____- personx.html">บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

__ ข้อมูลสถิติ
____- stat1x.html">ข้อมูลจำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอนและนิสิตทั้งหมด
____- stat2x.html">ข้อมูลจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

__ แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
____- map1x.html">แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์
____- map2x.html">คำแนะนำการเดินทาง
____- map3x.html">แผนที่ตั้งวิทยาเขต

__ สถานประกอบการ
____- shopx.html">ร้านค้า
____- food_centerx.html">โรงอาหาร
____- resturantx.html">ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
____- bankx.html">ธนาคาร
____- post_officex.html">ไปรษณีย์
____- ku_bookx.html">ศูนย์หนังสือ

__ หมายเลขโทรศัพท์
____- telephone_no1x.html">หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง, โทรสาร
____- telephone_no2x.html">แจ้งเหตุด่วน/เหตุร้าย

__ http://pr.ku.ac.th/">ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

__ เว็บเพจ
____- ../faculty/index.html">รายชื่อเว็บเพจแยกตามกลุ่มหน่วยงาน

__ อื่นๆ
____- สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

งานวิจัย

_ research_2.html">ทำเนียบงานวิจัย
_ ห้องปฏิบัติการสนับสนุนงานวิจัย
_ http://pindex.ku.ac.th/">ฐานข้อมูลการตีพิมพ์
_ http://misweb.cpc.ku.ac.th/Prasopsook/kugrad2.htm">ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
_ http://www.rdi.ku.ac.th/">สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
_ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
_ http://www.rdi.ku.ac.th/journal.html">KU JOURNAL
_ ftp://ftp.ku.ac.th/pub/data4/mirror/nrct/index.html">บรรณานุกรมรายงานผลการวิจัยและวิทยานิพนธ์

การบริหาร

__ _ admission02.html"> เธชเธ เธฒเธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข
____- นายกสภา อุปนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
__ _ admission01.html">คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
____- อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
__ _ admission03.html">วิทยาเขต
____- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบ่งเป็น 7 วิทยาเขต
__ _ admission05.html">การบริหารราชการ
____- แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ
__ _ admission04.html">ส่วนราชการในวิทยาเขตบางเขน
____- สำนักงานอธิการบดี คณะ สำนัก สถาบัน บัณฑิต วิทยาลัยสมทบ
__ _ http://emeeting.ku.ac.th/">การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
__ _ http://eoffice.ku.ac.th/">ระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ
__ _ http://web.ku.ac.th/cau/">มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การเข้าศึกษา

__ bachelorx.html">ปริญญาตรี
__graduationx.html"> บัณฑิตศึกษา
__../academic/internation.html"> หลักสูตรนานาชาติ
__join_edux.html"> สถาบันสมทบ

 

วิชาการ

_ หลักสูตรปริญญาตรี
____- bulletin.html">รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี
____-http://eduserv.ku.ac.th/Phase_II/Search/"> ระบบสืบค้นหลักสูตรและรายวิชาระดับปริญญาตรี
_ หลักสูตรนานาชาติ (International Degree Programs)
____- internation.html">รายชื่อหลักสูตร
_ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
____- bulletin2.html">รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท
____- bulletin3.html">รายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก
_ โฮมเพจรายวิชา
____- ../course">โฮมเพจรายวิชาในคณะต่าง ๆ
_ http://www.regis.ku.ac.th/">ระบบสารสนเทศนิสิต
_ ระบบการลงทะเบียนนิสิต
____- http://www.regis.ku.ac.th/">ระบบลงทะเบียนออนไลน์ วิทยาเขตบางเขน
____- http://registration.ku.ac.th/">ระบบลงทะเบียนออนไลน์ วิทยาเขตกำแพงแสน
_ การเรียนการสอนทางไกล
____- conference.html">บริการการเรียนการสอนทางไกล
_ การประกันคุณภาพการศึกษา
____- education.html">การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
_ หลักสูตรฝึกอบรม
____- http://www.eto.ku.ac.th/">สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
____- http://www.cpc.ku.ac.th/service/train.htm">สำนักบริการคอมพิวเตอร์

หน่วยงานภายใน

direct.html">ผู้บริหารในหน่วยงาน

 • direct.html">คณบดี ผู้อำนวยการ

วิทยาเขตบางเขน

 
 • agri.html">คณะเกษตร
 • business.html">คณะบริหารธุรกิจ
 • fish.html">คณะประมง
 • human.html">คณะมนุษยศาสตร์
 • forest.html">คณะวนศาสตร์
 • science.html">คณะวิทยาศาสตร์
 • engineer.html">คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • education.html">คณะศึกษาศาสตร์
 • ย  http://www.kus.ku.ac.th/">- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ย  http://www.ku.ac.th/org/sci_sport/">- ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • economic.html">คณะเศรษฐศาสตร์
 • arch.html">คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • social.html">คณะสังคมศาสตร์
 • vet.html">คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • agro.html">คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • ../student/gradx.html">บัณฑิตวิทยาลัย
 • http://www.ce.ku.ac.th/">วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

 • วิทยาเขตกำแพงแสน

 • agri_kampangsan.html">คณะเกษตร
 • eng_kps.html">คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • edu_kps.html">คณะศึกษาศาสตร์
 • flas.html">คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • วิทยาเขตศรีราชา

 • ms.html">คณะวิทยาการจัดการ
 • renvi.html">คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • eng_src.html">คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 • fnat_ccs.html">คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 • fsc_ccs.html">คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • fart_ccs.html">คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 • สำนัก/สถาบัน

 • psd.html">สำนักงานอธิการบดี
 • registar.html">สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • cpc.html">สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 • oamc.html">สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
 • eto.html">สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
 • ../student/libraryx.html">สำนักหอสมุด
 • sp.html">สำนักการกีฬา
 • http://www.qa.ku.ac.th/">สำนักประกันคุณภาพ

 • สถาบัน

 • rdi.html">สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ifrpd.html">สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • kapi.html">สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • http://www.rdipt.ku.ac.th/">สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (สคพอ)
 • iasac.html">สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต
 • eto_kps.html">ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร
 • envi_engi.html">ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • cowboy.html">ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค (Cowboy Land)
 • http://clgc.rdi.ku.ac.th/">ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

 • สำนักงานอธิการบดี

 • http://www.gad.ku.ac.th/">กองกลาง
 • ../staff/ku_staffx.html">กองการเจ้าหน้าที่
 • ../student/psdsadx.html">กองกิจการนิสิต
 • http://www.finance.ku.ac.th/">กองคลัง
 • ../student/edu_srv.html">กองบริการการศึกษา
 • http://web.ku.ac.th/org/planning/">กองแผนงาน
 • http://web.ku.ac.th/intaff/">กองวิเทศสัมพันธ์
 • http://web.ku.ac.th/vbppd/">กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
 • http://ia.psd.ku.ac.th/">หน่วยตรวจสอบภายใน
 • หน่วยงานอื่น ๆ

   
  • ../staff/committex.html">สภาข้าราชการ มก.
  • ../staff/radio_kux.html">สถานีวิทยุ มก.
  • ../staff/nurseing_homex.html">สถานพยาบาล มก.
  • kuf.html">มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • budd.html">ศูนย์พุทธศาสนศึกษา
  • ../staff/co_offx.html">สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
  • pr.html">สำนักประชาสัมพันธ์
  • ku_press.html">สำนักพิมพ์ มก.
   

  สถาบันสมทบ

  • http://www.irricollege.ac.th/">วิทยาลัยการชลประทาน
  • http://vettech.vet.ku.ac.th/">วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
  • http://www.bcnnv.ac.th/nv.htm">วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

  สำหรับบุคลากร

  committex.html">สภาข้าราชการ

  หน่วยงานบริการและสวัสดิการ
   ../staff/nurseing_homex.html">สถานพยาบาล
   swimming.html">สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
   insurex.html">การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร
   co_offx.html">สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   http://kumis.cpc.ku.ac.th/~psdsad/coopku/coopindex.html">ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   car_parkx.html">การขอมีบัตรจอดรถ
   ku_staffx.html">กองการเจ้าหน้าที่
   investx.html">กองทุนวัสดิภาพบุคลากร
   accountx.html">การขอบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
   busx.html">รถบริการในมหาวิทยาลัย
   car_busx.html">รถบริการระหว่างวิทยาเขต

  สำหรับอาจารย์
  calendar_new45.pdf">ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2545
  calendar_bac45.pdf">ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2545
  calendar_gad45.pdf">ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2545
  https://registration.ku.ac.th/student/">ระบบฐานข้อมูลนิสิตใหม่
  https://student.cpc.ku.ac.th/">รายงานผลการเรียน
  https://student.cpc.ku.ac.th/">รายงานผลการลงทะเบียน
  http://www.ku.ac.th/kunews/">ประกาศรับสมัครงาน

  สำหรับนิสิต


  ข้อมูลทั่วไป

  • https://www.regis.ku.ac.th/">สารสนเทศนิสิต
  • law_nisitx.html">ระเบียบการศึกษาและข้อบังคับบางประการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • http://kumis.cpc.ku.ac.th/%7Epsdsad/guidance-index.html">แนะแนวการศึกษา
  • scholarshipx.html">ทุนการศึกษา
  • new_bac.html">โครงการบัณฑิตยุคใหม่
  • certify.html">การรับปริญญา
  • http://kumis.cpc.ku.ac.th/%7Epsdsad/job-index.html">จัดหางานและศึกษาต่อ


  ปฏิทินกิจกรรมนิสิตและปฏิทินการศึกษา

  • http://www.sa.ku.ac.th/news-cal2546-1.html">ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2546
  • http://www.registrar.ku.ac.th/mainelement/start_page.html">ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2546
  • calendar_gad45.pdf">ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2545


  รายงานผลการเรียน

  • https://www.regis.ku.ac.th/cpcpom/login.html">ระเบียนประวัตินิสิต
  • https://www.regis.ku.ac.th/classlist.html">รายงานการลงทะเบียน

  กิจกรรมนิสิต

  • http://158.108.36.61/kucity_sckps/index.html">สภานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • http://kumis.cpc.ku.ac.th/~psdsad/scku-index.html">องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • http://pirun.ku.ac.th/~kualumni/">สมาคมศิษย์เก่า
  • ชมรม ชุมนุม
   • http://www.thai.net/muslimku">ชมรมนิสิตมุสลิม
   • http://www.daokrajui.com/">ชมรมวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย
   • http://geocities.com/rotaractku">สโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • http://www.econkaset.com/">สโมสรคณะเศรษฐศาสตร์
   • http://orangejasmine.com/">สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
   • http://158.108.33.61:7810/">ชมรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • http://go.to/kujudo">ชมรมยูโด-ไอคิโด
   • http://kumaya.cjb.net/">ชมรมศิลปะการแสดง
   • http://pirun.ku.ac.th/~ku.chorus/index.html">ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • http://www.geocities.com/kuham2001">ชมรมวิทยุสมัครเล่น
   • http://go.to/ban_anurak">ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
   • http://158.108.36.61/uv-club/index.html">ชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน
   • http://www.thai.net/satha/websahta/index.html">ชมรมสาธารณสุข
   • http://naist.cpe.ku.ac.th/~bundit/thaisword/">ชมรมดาบไทย-ต่อสู้ป้องกันตัว
   • http://www.kucity.com/vichakan">ชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • http://www.come.to/pumisart/pumisat.htm">ชุมนุมภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
   • http://www.archku.com/">ชุนนุมคณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • http://www.thai.net/hortku/">ชุมนุมนิสิตพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์

   

  หน่วยงานบริการนิสิต

  • ../faculty/registar.html">สำนักทะเบียนและประมวลผล
  • edu_srv.html">กองบริการการศึกษา
  • psdsadx.html">กองกิจการนิสิต
  • sportx.html">สำนักการกีฬา
  • ../faculty/cpc.html">สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • libraryx.html">สำนักหอสมุด
  • gradx.html">บัณฑิตวิทยาลัย

  บริการและข้อมูลอื่นๆ

  • ../general/ku_bookx.html">ร้านหนังสือ
  • ../staff/nurseing_homex.html">สถานพยาบาล
  • apartmentx.html">หอพัก
  • ../general/shopx.html">ร้านค้า
  • ../general/food_centerx.html">โรงอาหาร
  • ../general/resturantx.html">ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
  • ../general/bankx.html">ธนาคาร
  • ../general/post_officex.html">ไปรษณีย์
  • ../staff/accountx.html">ขอใช้เครือข่าย
  • libraryx.html">ห้องสมุด
  • ../staff/busx.html">รถบริการในมหาวิทยาลัย
  • ../staff/car_parkx.html">การจราจร/จอดรถ
  • radio_kux.html">วิทยุ มก.
  • ../staff/swimming.html">สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์

  index.html"><<< Back