[ : KPS Campus : ][ : SRC Campus : ][ : ChalermpraKait : ][ : Supanburi Campus : ][ : Lopburi Campus : ][ : Krabi Campus : ]
:: ข้อมูลทั่วไป ::
:: การบริหาร ::
:: วิชาการ ::
:: งานวิจัย ::
:: หน่วยงาน ::
:: วิธีการเข้าศึกษาใน มก. ::
:: สำหรับสินิต ::
:: สำหรับบุคคลากร ::
:: ข่าวและกิจกรรม ::
:: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ::
:: นานาสาระ ::
:: เสียงสู่อธิการบดี ::
:: สำนักหอสมุด ::
:: เกษตรศาสตร์ของเรา ::

 

หน้าแรก > หน่วยงาน > คณะบริหารธุรกิจ


คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งก่อนหน้านี้คณะบริหารธุรกิจได้สังกัดรวมกับคณะเศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ ทำหน้าที่สอน และผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตลอดจนทำการวิจัยและให้บริการแก่ สังคมในสาขาบริหารธุรกิจ รวมทั้ง ได้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีของชาติไว้อย่างเสมอมา


ภาควิชา

 • ภาควิชาการเงิน
 • ภาควิชาการจัดการ
 • ภาควิชาการจัดการการผลิต
 • ภาควิชาการตลาด
 • ภาควิชาบัญชี
 • โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สปท.
 • โครงการ เกษตร มินิเอ็ม บี เอ
 • EXECUTIVE MBA.
 • M.B.A.

  โฮมเพจคณะบริหารธุรกิจ

 • http://www.bus.ku.ac.th/
  Kasetsart University of Thailand
  หน้าแรก || ค้นหาข้อมูล || ติดต่อ
  Copyright (C) 2002. Kasetsart University
  Revised : June, 2002
  Contact WebMasTeR of Kasetsart University