โปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้น


หุ้นสะสม (บาท)
ส่งหุ้นรายเดือน (บาท)
อัตราเงินปันผล (%)
ออมจากปันผล (%)
ออมเพิ่มปีถัดไป 
ระยะเวลาการออม (ปี)   [สาธิตการใช้]


พัฒนาโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
เครดิต ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์