Search
.....:::: สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด -:-:- สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ เลิศล้ำสวัสดิการ ดำเนินงานโปร่งใส คู่ใจประชาคม มก. -:-:- ::::....
:: หน้าแรก ::         :: คู่มือสมาชิก ::          :: แผนที่เว็บ ::           :: ติดต่อ ::
 เมนูหลัก  
เกี่ยวกับสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
  สมาชิกสหกรณ์ มก.
ผลการดำเนินงาน
  รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม
  นานาสาระ
ข่าวสหกรณ์ย้อนหลัง
  รวมลิงค์สหกรณ์
เว็บบอร์ด
   

  อัตราดอกเบี้ย  
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)
1. เงินฝากออมทรัพย์ 2.75
2. เงินออมทรัพย์พิเศษ 4.00
3. เงินฝากประจำ  
ฝาก 3 เดือน
แต่ไม่ถึง 6 เดือน
4.75
ฝาก 6 เดือน
แต่ไม่ถึง 12 เดือน
5.00
ฝากประจำ 12 เดือน 5.25
ฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน
วงเงิน 5 แสนบาทขึ้นไป 5.25
วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
5.50
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2549อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภท 6.25
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549

:: สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548   
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด อาคาร สอ.มก. 36 ปี
วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-7521,02- 579-6017,02- 579-5561-64 สายภายใน 1580, 1588 โทรสาร ต่อ 17
วิทยาเขตกำแพงแสน 034-282238 สายภายใน 3852